Săn Bắt & Hái Lượm

Đi bắt rắn mối

Đàn heo nhà mình

Cây cối xung quanh nhà